Utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység-vezető pályázat

Váci Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye

utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység-vezető

(magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 08. 16. – 2025. 08. 15.-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Kovács László utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési intézmény intézményegység-vezetőjének feladata az intézményegység szakmai irányítása, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és az ellátott tanulók sajátos nevelési igényének típusa és súlyossága szerinti gyógypedagógusi vagy gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy konduktor vagy konduktor-tanító vagy konduktor(tanító) szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve, ,
 • legalább négy év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség vagy bármely pedagógus szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (max. 5 oldal)
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség vagy bármely pedagógus szakvizsga meglétét igazoló oklevél másolata vagy igazolás ezen tanulmányok folytatásáról
 • a pályázó legalább 4 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok megnevezésével)
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • a pályázó szakmai önéletrajza
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 • Hiánypótlásra kizárólag a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzését igazoló oklevél bemutatására van lehetőség, a pályázat elbírálásának határidejéig

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 4.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Verebélyi Gábor Ákos tankerületi igazgató részére a vac.hr@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról a tankerületi központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a következő: PÁLYÁZAT a Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység-vezető beosztásra.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/vac honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.