Iskolánkról

Az iskola története

A Központi Iskolából elsőként kiválva 1988-tól önálló igazgatású intézményként kezdte meg működését. Ekkor sikerült Szentendre városának a Kovács László úti épületben kisebb átalakítás után négy új tanteremmel bővíteni az iskolát. Ez évtől Kovács László úti Általános Iskola néven önálló intézményként működött tovább. Az épület azonban 1996-ban újra katasztrofális helyzetbe került, a falak, a tető megroggyant. A még használható termekben két osztályt kellett elhelyezni, hogy az oktatást folytathassák. Az életveszélyessé vált épületből ki kellett költöztetni az osztályokat a GESZ Pannónia úti épületének iroda helyiségeibe. Itt két évig, minden korábbinál mostohább körülmények között működött az iskola, majd a város és az akkori képviselőtestület segítségével megindult az épület átépítése, bővítése. 1998-ban újabb hat tantermes szárnnyal bővült az intézmény. Így ma tíz tágas, világos, igényesen kialakított tanterem várja a diákokat. Tornateremmel ugyan nem rendelkezik, de sportpályát és tornaszobát kialakítottak az iskolának.

2000. május 17-én az itt folyó oktatómunka elismeréseként felvehették a nagy nevelő, Bárczi Gusztáv nevét.

2003-ban újabb változás állt be az iskola életében. Ekkor a pénzzavarral küszködő város valamennyi nem kötelező feladatát, így a gyógypedagógiai ellátást is átadta a Pest Megye Önkormányzatának.

2008 szeptember 1-től az intézmény a váci Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény tagintézménye lett.

Az iskola szakmai fejlődésének ugrásszerű megindulása a 90-es évek elejére tehető. Ennek okai voltak: a közoktatás átfogó reformjának megindulása, mely a gyógypedagógiát sem kerülte el, valamint a tantestület összetételében bekövetkezett kedvező változás, a megfelelő szakos ellátás biztosításával. Ekkor indította el az intézmény a tanulásban akadályozott tanulók ellátása mellett az értelmileg akadályozottak integrált oktatását. Megkezdődött a gyógytorna, az alapozó terápiák, a tantárgycsoportos oktatási forma, a teljes körű logopédiai ellátás, a speciális részképesség fejlesztő program. Több új tanítási-tanulási eljárás is ekkor került bevezetésre.

Szakmai munka

Intézményünk szakmai munkáját elsősorban a pedagógiai – módszertani innováció mutatja, melyek a következők:

 • olvasás-írás tanítása a Meixner –féle módszerrel,
 • a Lépésről-lépésre tanítási program alkalmazása, a kooperatív tanulás beépülése módszertani kultúránkba,
 • projektoktatás,
 • a hagyományos napközi helyett, a tanulók választására épülő programok alkalmazása
 • speciális fejlesztési programok.

Alapvető célunk, hogy a gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítsuk a sérült gyermekek különleges gondozási szükségletéből adódó iskolai nevelését-oktatását, fejlesztő felkészítését, felzárkóztatását, tehetséggondozását.

Fogadni tudunk ép értelmű autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekeket, az ő nevelésük, oktatásuk külön telephelyünkön (2000 Szentendre, Kálvária út 16.) történik, valamint tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és halmozottan sérült gyerekeket.

Az iskola stratégiai céljainak megfelelően jól egymáshoz illeszthető mind a konzervatív, a gyógypedagógiai hagyományokat követő, mind pedig az innovatív terápiákra lehetőséget biztosító típus. Kiválasztásánál legfontosabb szempont a gyerekek egyéni, speciális szükséglete. Ez jelenti a tanulók személyes érdekeinek figyelembevételét, az egyéni fejlesztési lehetőségének biztosítását. Cél, hogy a nevelés – oktatás – fejlesztés nyolc éve alatt a tanuló saját fejlődési lehetőségeinek maximumára jusson. Korlátait is figyelembe véve legyen képes a mikro – és makrokörnyezetbe való beilleszkedésre, képes legyen eligazodni abban. Majdani munkavállalóként eséllyel kezdje meg és fejezze be szakiskolai tanulmányait.

Az iskola szolgáltatásai

Az intézménybe kizárólag a Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján iratkozhatnak be a tanulók.

A pedagógusok minden év szeptemberében teljes körűen megvizsgálják a gyerekeket és egyéni fejlesztési tervet készítenek, s a fejlődést egész évben nyomon követik.

Következő tevékenységek segítik a tanulók fejlődését:

• logopédiai ellátás,
• alapozó terápia,
• gyógytorna,
• dyscalculia és dyslexia terápia,
• idegen nyelv fakultatív oktatása,
• szakkörök: informatika, könyvtári foglalkozás, sportköri foglalkozások, kézműves foglalkozások, tánc, színjátszás,
• úszás oktatás,
• hangszeres zeneoktatás,
• egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások.

A dinamikus szakmai fejlődés, a szerteágazó gyógypedagógiai tevékenység, a színvonalas munkát végző pedagógiai közösség munkájának eredményességét jelzi, hogy a tanulók a megyei és országos speciális tanulmányi és sportrendezvényeken rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket. Az itt tanító nevelők igyekeznek a tanulóknak olyan tudást adni, hogy megfelelő tudással gazdagodva hagyják el az iskolát

A nyolc osztály elvégzése után minden gyermek tovább tanul. Szentendrére, Budapestre, Vácra illetve Esztergomba járhatnak szakiskolába, ahol több szakma közül választhatnak.

Tájékoztatás az iskola-egészségügyi munkáról

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és védőnő biztosítják

Iskolaorvos: Dr. Tamás Györgyi

Védőnő : Szabó Anikó (telefon: 20/575-5134)

Rendelési idő: szerda 10.00-12.00 (a rendelési idő a védőnői feladat ellátása miatt módosulhat)

Megjegyzés – ezen tájékoztatás az iskola-egészségügyi munkáról az alábbi rendeletek alapján készült:

 • az egészségügyi miniszter 19/2009. (VI. 18.) EüM rendelete
 • a népjóléti miniszter 26/1997. (XI. 3.) NM rendelete
 • a népjóléti miniszter 51/1997. (XII. 18.) NM rendelete
 • a népjóléti miniszter 18/1998. (VI. 3.) NM rendelete
 • az egészségügyi miniszter 11/1999. (V. 14.) EÜM rendelete.

A védőnő adminisztratív teendőit a munkaterv csak vázlatosan, illetve részben ismerteti, a teljes feladatsort a rendeletek tartalmazzák. A 6-18 éves korosztály megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében megvalósuló iskola-egészségügyi feladataink:

 1. A tanulók egészségi állapotának szűrése 1., 2., 4., 6., 8. osztályokban, illetve előző tanévben kiszűrtek kontroll vizsgálata (többi évfolyamon).

A szűrés során vizsgáljuk:

 • Testi fejlődés: súly, hossz, mellkörfogat,
 • Pszichomotoros-, mentális-, szociális fejlődés
 • Érzékszervek működése: látásélesség, színlátás, hallás
 • Mozgásszervek működése: lúdtalp, mellkas- és gerincelváltozások,
 • Pajzsmirigy vizsgálat: golyvaszűrés
 • Vérnyomásmérés
 • Személyi higiénia ellenőrzése.

A vizsgálat során felfedezett elváltozás esetén beutalót adunk az adott szakorvosi rendelésre, melynek eredményéről minden esetben kérünk visszajelzést! Negatív státusz esetén nem küldünk a szülőnek értesítést.

 1. Kötelező védőoltások:

– A kampányoltások iskolai osztályokra (6. 7. osztályban) és nem a tanulói életkorokra vonatkoznak, azonban ebben az iskolában korcsoport szerinti oltási rend van, mivel az egy osztályba járók életkora eltérő. Ez alapján a 2012/2013-as tanévben,

 • akik 2000. június 1 – 2001. május 31. között születtek, MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola) és DPT (torokgyík, szamárköhögés, tetanusz) oltást kapnak, szeptember és október hónapban;
 • akik 1999. június 1 – 2000. május 31. között születtek,  Hepatiti-B (B-tipusú fertőző májgyulladás) elleni oltás szeptember és március hónap.

Ezek törvény által előírt, kötelező iskolai védőoltások. Aki megtagadja a beadását, az a tanintézményből való kizárását vonhatja maga után. Az oltás megtagadását írásban jelentjük a közegészségügyi szervnek. Ezt követően felveszik a szülővel a kapcsolatot és értesítik a további eljárásokról (polgári peres eljárást is vonhat maga után az oltás megtagadása). Nem áll módunkban oltóanyagot kiadni szülőnek, ill. háziorvosnak. Ha a gyermek már részesült a fent nevezett oltásokban azt az oltási könyv bemutatásával igazolni kell. Részben ezért is kérjük be az oltást megelőzően az oltási könyveket. Az oltások végeztével azok dokumentálását követően az oltási könyveket a tanulók visszakapják.

 1. Krónikus betegek fokozott ellenőrzése, leletek bekérése.
 2. Elsősegélynyújtás, akut ellátás.
 3. Életmódbeli rizikótényezők feltárása, korrigálása.
 4. Egészségnevelő, prevenciós órák tartása (egészséges táplálkozás, sport szerepe, higiénia, káros szenvedélyek, kamaszkori változások, szexualitás, szexuális úton terjedő betegségek, fiatalkori veszélyek).
 5. Közegészségügyi- járványügyi feladatok: tetű ellenőrzés.

Ha a gyermek hajában tetűt találunk, akkor a szülőnek haza kell vinnie a gyermeket. A szülő részére átadjuk a szükséges tájékoztatót és a szülői nyilatkozatot. A gyógyszertárban kapható tetűirtó szerrel a haját le kell kezelni, a serkéket egyenként körömmel le kell húzni a hajszálakról és csak serkementesen hozható vissza a közösségbe.

 1. Adminisztráció. Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (munkanapló, egészségügyi törzslapok vezetése, védőoltások szervezése, dokumentálása).
 2. Kapcsolattartás társszakmákkal, osztályfőnökökkel, a testnevelő tanárral.

Tanulók

Osztályok száma: 8

Az utóbbi években a tanulói összetétel markáns változása jelentkezett új tényezőként; a tanulók diagnózisában az előforduló kórformák a súlyosabb esetek felé tolódtak el.

Adatvédelem

Intézményünk adatvédelmi tisztviselői: Dr. Kéri Ádám, Dr. Kéri Szonja, Dr. Gál Andrea
Fő adatvédelmi tisztviselő: Dr. Kéri Ádám
Email: vac.adatvedelem@kk.gov.hu
Levelezési cím: Váci Tankerületi Központ, 2600 Vác dr. Csányi László krt. 45.