Az iskola története

A Központi Iskolából elsőként kiválva 1988-tól önálló igazgatású intézményként kezdte meg működését. Ekkor sikerült Szentendre városának a Kovács László úti épületben kisebb átalakítás után négy új tanteremmel bővíteni az iskolát. Ez évtől Kovács László úti Általános Iskola néven önálló intézményként működött tovább. Az épület azonban 1996-ban újra katasztrofális helyzetbe került, a falak, a tető megroggyant. A még használható termekben két osztályt kellett elhelyezni, hogy az oktatást folytathassák. Az életveszélyessé vált épületből ki kellett költöztetni az osztályokat a GESZ Pannónia úti épületének iroda helyiségeibe. Itt két évig, minden korábbinál mostohább körülmények között működött az iskola, majd a város és az akkori képviselőtestület segítségével megindult az épület átépítése, bővítése. 1998-ban újabb hat tantermes szárnnyal bővült az intézmény. Így ma tíz tágas, világos, igényesen kialakított tanterem várja a diákokat. Tornateremmel ugyan nem rendelkezik, de sportpályát és tornaszobát kialakítottak az iskolának.

2000. május 17-én az itt folyó oktatómunka elismeréseként felvehették a nagy nevelő, Bárczi Gusztáv nevét.

 

2003-ban újabb változás állt be az iskola életében. Ekkor a pénzzavarral küszködő város valamennyi nem kötelező feladatát, így a gyógypedagógiai ellátást is átadta a Pest Megye Önkormányzatának.

2008 szeptember 1-től az intézmény a váci Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény tagintézménye lett.

Az iskola szakmai fejlődésének ugrásszerű megindulása a 90-es évek elejére tehető. Ennek okai voltak: a közoktatás átfogó reformjának megindulása, mely a gyógypedagógiát sem kerülte el, valamint a tantestület összetételében bekövetkezett kedvező változás, a megfelelő szakos ellátás biztosításával. Ekkor indította el az intézmény a tanulásban akadályozott tanulók ellátása mellett az értelmileg akadályozottak integrált oktatását. Megkezdődött a gyógytorna, az alapozó terápiák, a tantárgycsoportos oktatási forma, a teljes körű logopédiai ellátás, a speciális részképesség fejlesztő program. Több új tanítási-tanulási eljárás is ekkor került bevezetésre.

Szakmai munka

Intézményünk szakmai munkáját elsősorban a pedagógiai – módszertani innováció mutatja, melyek a következők:

olvasás-írás tanítása a Meixner –féle módszerrel,
a Lépésről-lépésre tanítási program alkalmazása, a kooperatív tanulás beépülése módszertani kultúránkba,
projektoktatás,
a hagyományos napközi helyett, a tanulók választására épülő programok alkalmazása
speciális fejlesztési programok.
Alapvető célunk, hogy a gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítsuk a sérült gyermekek különleges gondozási szükségletéből adódó iskolai nevelését-oktatását, fejlesztő felkészítését, felzárkóztatását, tehetséggondozását.

Fogadni tudunk ép értelmű autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekeket, az ő nevelésük, oktatásuk külön telephelyünkön (2000 Szentendre, Kálvária út 16.) történik, valamint tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és halmozottan sérült gyerekeket.

Az iskola stratégiai céljainak megfelelően jól egymáshoz illeszthető mind a konzervatív, a gyógypedagógiai hagyományokat követő, mind pedig az innovatív terápiákra lehetőséget biztosító típus. Kiválasztásánál legfontosabb szempont a gyerekek egyéni, speciális szükséglete. Ez jelenti a tanulók személyes érdekeinek figyelembevételét, az egyéni fejlesztési lehetőségének biztosítását. Cél, hogy a nevelés – oktatás – fejlesztés nyolc éve alatt a tanuló saját fejlődési lehetőségeinek maximumára jusson. Korlátait is figyelembe véve legyen képes a mikro – és makrokörnyezetbe való beilleszkedésre, képes legyen eligazodni abban. Majdani munkavállalóként eséllyel kezdje meg és fejezze be szakiskolai tanulmányait. 

Az iskola szolgáltatásai

Az intézménybe kizárólag a Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján iratkozhatnak be a tanulók.

A pedagógusok minden év szeptemberében teljes körűen megvizsgálják a gyerekeket és egyéni fejlesztési tervet készítenek, s a fejlődést egész évben nyomon követik.

Következő tevékenységek segítik a tanulók fejlődését:

  1. logopédiai ellátás,
  2. alapozó terápia,
  3. gyógytorna,
  4. dyscalculia és dyslexia terápia,
  5. idegen nyelv fakultatív oktatása,
  6. szakkörök: informatika, könyvtári foglalkozás, sportköri foglalkozások, kézműves foglalkozások, tánc, színjátszás,
  7. úszás oktatás,
  8. hangszeres zeneoktatás,
  9. egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások.

A dinamikus szakmai fejlődés, a szerteágazó gyógypedagógiai tevékenység, a színvonalas munkát végző pedagógiai közösség munkájának eredményességét jelzi, hogy a tanulók a megyei és országos speciális tanulmányi és sportrendezvényeken rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket. Az itt tanító nevelők igyekeznek a tanulóknak olyan tudást adni, hogy megfelelő tudással gazdagodva hagyják el az iskolát

A nyolc osztály elvégzése után minden gyermek tovább tanul. Szentendrére, Budapestre, Vácra illetve Esztergomba járhatnak szakiskolába, ahol több szakma közül választhatnak.

 

Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézmény Telephelye

Címünk: 2000 Szentendre, Kálvária út 16/A.

Autizmus spektrum zavarral élő alsó tagozatos gyermekek befogadására létesült. Három kisebb tanteremmel, konyhával, tanárival, mellékhelyiségekkel és egy kis előtérrel rendelkezik, eredetileg a Móricz Zsigmond Gimnázium gondnoki lakásának készült, 12 fő tanuló befogadására alkalmas. A testnevelés órák a gimnázium konditermében, az étkezés a gimnázium ebédlőjében történik.

A 2023-2024-es tanévben ép értelmű első osztálynak ad helyet a Telephely, két kiváló pedagógus vezetésével történik a tanítás. A fejlesztéseket további szakemberek segítik, így logopédiai ellátásban és egyéni mozgásfejlesztésben (TSMT) is részesülnek az itt tanuló diákok. A munkát gyógypedagógiai asszisztens segíti.