Utazótanári intézményegység

Utazó Gyógypedagógiai Hálózatunk szakemberei a Váci Tankerületi Központ illetékességi területéhez tartozó, a Duna jobb partján levő települések általános iskoláiban integráltan nevelt sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók szakvélemény szerinti gyógypedagógiai ellátását végzik. Intézményünk 2017 óta rendelkezik önálló utazó intézményegységgel.

Az Utazótanári Intézményegység céljai

-       A hatékony utazó tanári ellátás megvalósítása.
-       A gyógypedagógia és a pedagógia között szakmai kooperáció kiépítése és a folyamatos kapcsolat fenntartása az
        integráltan nevelt, oktatott SNI tanulók érdekében.
-       Segítséget nyújtson gyógypedagógiai szakmai tudásával, eszköztárával a SNI tanulók pedagógusaiknak és
        szüleiknek.
-       SNI tanulók esélyegyenlőségének és társadalmi beilleszkedésének elősegítése.

Közvetlen szolgáltatásaink

Az ellátási területünk köznevelési intézményeiben integrált keretek között oktatott sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, integrációjának megsegítése.
 
-       A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak és a Nkt.
        szerint biztosítjuk.
-       Az utazó tanár segítséget nyújt az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez egyéni
        vagy kiscsoportos formában.
-       Az egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat az egyéni fejlesztési terv alapján végzi.
-       Szükség esetén fejlesztő eszközöket készít, vagy az intézményen belül használt eszközöket kölcsön veszi.
-       Az utazó tanár óráinak többségét a mindenkori törvény által meghatározott keretben a gyermekkel való közvetlen foglalkozásra fordítja.
-       Egészségügyi pedagógiai rehabilitáció.

Közvetett szolgáltatásaink
-       Az utazó gyógypedagógus a szakértői vélemény megismerését követően, szükség szerint további felméréseket készít, melyeket kiértékelve az eredményeket rögzíti.
-       Feltárja a problémákat, feltérképezi a képességeket.
-       Segíti a többségi pedagógust, a diagnózis értelmezésében.
-       Kölcsönösségen alapuló együttműködést alakít ki a gyermek pedagógusával.
-       Javaslatot tesz a tanuló egyéni igényeihez szükséges tanulási környezet kialakítására.
-       Egyéni fejlesztési tervet készít, mely tartalmazza a gyermek fejlesztéséhez szükséges feladattípusokat, fejlesztési területeket, esetleg konkrét feladatokat, gyakorlatokat, eszközöket.
-       Az egyéni fejlesztési terv megvalósítása érdekében megbeszélést folytat a gyermek pedagógusaival.
-       Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók fejlődéséről évente kétszer szöveges értékelést készít.
-       A gyermek pedagógusaival egyezteti a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó tantárgyi követelményeket.
-       Segít az értékelésben.
-       A tanuló pedagógusaival rendszeresen egyeztet.
-       Szakmai tanácsokat ad a hozzá forduló pedagógusoknak.
-       Szakirodalmat, eszközöket ajánl a fejlesztő munkához.
 
Feladatai közül kiemelkedően fontos s kapcsolattartás a szülőkkel, és a gyermek fejlődését figyelemmel kísérő konzultáció a többségi intézmény pedagógusaival, majd mindezek dokumentálása.
2023-2024es tanévtől kezdve 3 havonta tartunk online értekezletet, ahol mindenki bemutatja a munkáját, beszél a nehézségekről és az elért eredményekről is. Ezeken az alkalmakon lehetőség nyílik a tapasztalatcserére és a közös gondolkodásra egy- egy felmerülő nehézség kapcsán.
Utazó tanáraink segítik a tanulók beilleszkedését a közösségbe, tanácsokkal és differenciálási lehetőséggel látják el a többségi pedagógusokat, a 8.osztályos tanulóknál pedig segítik a továbbtanulást, pályaorientációt is, mely hatalmas feladat mind a pedagógus, mind pedig a szülő és a gyermek számára.
Kollégáink rendszeresen részt vesznek team megbeszéléseken a többségi iskolákban, ahol szakmai tudásukkal támogatják és segítik a közös munkát.