Iskolánkban diákjaink az alábbi hit-és erkölcstan oktatások közül választhatnak.

Református hit-és erkölcstan oktatás
A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia is- merete. A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerül- nek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, vala- mint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek.
Református hit-és erkölcstan oktatási tájékoztató. 

Katolikus hit-és erkölcstan oktatás
A katolikus hit- és erkölcstan órán a bibliai történeteken keresztül, Jézus tanítása és a katolikus Egyház tanításai alapján a gyerekek - életkori sajátosságaiknak megfelelően - megismerkedhetnek Isten szeretetével, Istennel élő kapcsolatot alakíthatnak ki, aki biztos támasz az életükben.
Katolikus hit-és erkölcstan oktatási tájékoztató.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

VÁCI TANKERÜLETI KÖZPONT
Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola Bárczi Gusztáv Tagintézménye
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
tagintézményvezető
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16 - 2028. augusztus 15-ig szól.

A köznevelési intézmény tagintézmény-vezetőjének feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Vezetői program, mely tartalmazza a tagintézmény-vezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzeléseket (max. 5 oldal)
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
- a pályázó legalább 4 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a
  közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
- szakmai önéletrajz és motivációs levél
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Verebélyi Gábor Ákos tankerületi igazgató részére a vac.hr@kk.gov.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a következőt: „PÁLYÁZAT a Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye tagintézményvezető beosztásra”.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Ványi Lászlóné igazgató asszony nyújt, a 06- 30-712-9553-as telefonszámon.

A pályázati kiírás részleteiről az alábbi linket olvashat: Pályázati kiírás tagintézményvezető munkakör betöltésére


utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység-vezető
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16 - 2028. augusztus 15-ig szól.

A köznevelési intézményben az intézményegység-vezető feladata az intézményegység szakmai irányítása, valamint a tagintézmény-vezető munkájának támogatása a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, és a döntéshozatal előkészítése területén.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Vezetői program, mely tartalmazza az intézményegység-vezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzeléseket (max. 5 oldal)
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
- a pályázó legalább 4 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a
  közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
- szakmai önéletrajz és motivációs levél
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Verebélyi Gábor Ákos tankerületi igazgató részére a vac.hr@kk.gov.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a következőt: „PÁLYÁZAT a Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység-vezető beosztásra”.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Therneszné Magyar Katalin tagintézmény- vezető nyújt, a 06-30-714-1931-es telefonszámon.

A pályázati kiírás részleteiről az alábbi linket olvashat: Pályázati kiírás utazó gyógypedagúgusi hálózat intézményegység-vezető